Last Pictures

Tuesday, December 4, 2007

گفتم شاید بد نباشد عکس های جدیدم را ببینید


کویر و دیگر هیچ . روستای مصر

کویر و بیابان . در روستای مصر

ردپای کویر . در روستای مصر

خورشید در دستان من است . در روستای مصر

دنیاله دار هلمز

مریخ و ابر در تهران

شب آسوده در کاروانسرای مرنجاب

صورت فلکی دب اکبر در کاروانسرای مرنجاب

صورت فلکی جبار در کاروانسرای مرنجاب

صورت فلکی جبار در هوای ابری تهران

سحابی جبار

دنباله دار هلمز

No comments:

Search This Blog